Đi học khác trường, khác lớp nhau, ra chơi có thể không nói chuyện với nhau, bài tập có thể không giải cùng nhau, học thêm có thể khác chỗ nhau... nhưng nếu bạn cần, tôi vẫn ở đây chờ đi về cùng bạn.