Mọi người vẫn thường kháo nhau rằng “Đại học không phải là cánh cửa duy nhất để đi tới thành công”. Và bạn sẽ biết rằng đây là câu nói đúng nếu bạn làm được 8 điều sau đây.