Đừng nhầm lẫn với hủ tíu, phở Tíu là một món hoàn toàn khác đó!