Người thầy gắn bó sâu đậm nhất với mỗi học sinh không ai khác chính là giáo viên chủ nhiệm.