Hai người gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2010 và rất nhanh chóng, ý tưởng về việc làm vĩ đại này đã nảy lên trong đầu của Tim Cook và Malala Yousafzai.