Hoàng đế thì nhất định phải lập hậu. Đó gần như là quy tắc bắt buộc dưới mọi triều đại phong kiến Trung Hoa. Thế nhưng có một người không hề tuân theo quy tắc này - Hoàng đế của các Hoàng đế - Tần Thủy Hoàng.