Bạn đã ghé chùa Việt Nam Quốc Tự ở Quận 10, đường 3/2 chưa?