Vocarimex ước tính doanh thu 2018 tăng trưởng hơn 9% so với năm trước, trong khi lợi nhuận trước thuế biến động không nhiều.

Các doanh nghiệp trong nước đang tỏ ra lấn lướt trên thị trường dầu ăn.