Không phải bất kì thí nghiệm tâm lý nào được thực hiện cũng mang lại những tác động tích cực. Và thí nghiệm Milgram là một trong những ví dụ điển hình.