Theo Ban Phát triển các chương trình môn học, môn Âm nhạc trong giáo dục phổ thông tổng thể có nhiều thay đổi so với hiện nay.