Điểm danh các phim mà nhân vật bị đuổi đến rơi cả cạp quần hoặc trốn chạy nhau tán loạn trong suốt thời lượng trên màn ảnh.