Những người này phải nói là "sống xa quạt chẳng dễ dàng". Nhưng tại sao họ phải như thế?