Nhiều khi đến chính bản thân bạn cũng không thể hiểu được thật sự mình muốn gì và cần gì nữa. Bởi vì sự thay đổi của bạn còn nhanh hơn cả chong chóng, quay người khác đến chóng cả mặt…