Đừng cố trừng trừng nhìn nhau và khiến mọi chuyện tệ hơn nhé.