Bạn có thể tự tin và sớm khẳng định được mình trong mọi lĩnh vực khi có nền tảng tiếng Anh tốt.