Các doanh nghiệp trong nước đang tỏ ra lấn lướt trên thị trường dầu ăn.