Theo kết quả khảo sát 145.427 sinh viên đại học tại 12 nước có GDP lớn nhất thế giới của công ty nghiên cứu và tư vấn toàn cầu Universum, Google là công ty hấp dẫn sinh viên tốt nghiệp nhất.