Thỉnh thoảng trong cuộc sống, bạn sẽ bắt gặp những tình huống mà có căng não vận dụng hết kiến thức 12 năm học Tiếng Anh cũng không thể nào hiểu được.

"Please do not take it home, leave litter here - Please do not leave litter here, take it home"

(Đừng mang rác về nhà, hãy để đây - Đừng để rác đây, hãy mang rác về nhà?)

Những tình huống khiến bạn nhận ra 12 năm học Tiếng Anh thật vô dụng

"Can a change cup of the coffee world?" hay là "Can a cup of the coffee change word" 

(Có thể thay đổi được một phần của thế giới cà phê? - Một cốc cà phê có thể thay đổi thế giới?)

Những tình huống khiến bạn nhận ra 12 năm học Tiếng Anh thật vô dụng

"Home of Mrs. Mr. & Always Right Right" hay "Home of Mr. Right and Mrs. always right."? 

(Căn nhà của quý ông và quý bà Luôn Luôn Đúng Đúng - Căn nhà của quý ông Đúng và quý bà Luôn luôn đúng?)

Những tình huống khiến bạn nhận ra 12 năm học Tiếng Anh thật vô dụng

"Challenge don't limit your limits challenges" - "Challenge your limits, don't limit your challenges" 

(Thử thách không giới hạn những thách thức của bạn - Thử thách giới hạn, đừng giới hạn thử thách?)

Những tình huống khiến bạn nhận ra 12 năm học Tiếng Anh thật vô dụng

"Don't dead, open inside" - "Don't open dead inside" 

(Đừng chết, mở vào trong - Đừng mở, trong kia là chết chóc?)

Những tình huống khiến bạn nhận ra 12 năm học Tiếng Anh thật vô dụng


"The And The Fast Furious" - Phim nào tên nghe lạ vậy?

Những tình huống khiến bạn nhận ra 12 năm học Tiếng Anh thật vô dụng

"If you Believe in yourself Is possible Anything" - "If you believe in yourself anything is possible." 

(Nếu bạn tin vào bản thân thì không gì là không thể - Nếu bạn tin vào bản thân, không gì là có thể)

Những tình huống khiến bạn nhận ra 12 năm học Tiếng Anh thật vô dụng

"Do Do Do Do Not Not Not Not Sit Sit Sit Sit" - "Do not sit" 

(Đừng ngồi)

Những tình huống khiến bạn nhận ra 12 năm học Tiếng Anh thật vô dụng

"You we'll know show you how to how to design lead" - "You know how to design, we''ll show you how to lead" 

(Chúng tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để thiết kế chì - Bạn biết thiết kế, chúng tôi sẽ dẫn đường cho bạn?)

Những tình huống khiến bạn nhận ra 12 năm học Tiếng Anh thật vô dụng
Helino

Nguồn: Kênh14

TIN MỚI